Политика за поверителност

Политика за поверителност

Обща информация:

Уеб сайтът www.avision.bg се администрира от „Ей Вижън“ ЕООД с ЕИК 201166870 и адрес на регистрация гр. София, р-н Подуяне, ул. РУСАЛСКИ ЛЪК, 14. Дружеството осъществява дейност , свързана със СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОЕКТАНСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ, АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

Видове лични данни, които съхраняваме:

„Ей Вижън“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

В таблицата по-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

Лични данни при регистрация: 
 Какви данни събираме: Име, Имейл, Телефон

В случай че за създаване на акаунт се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, ние имаме нужда от достъп до данните, необходими за Вашето идентифициране в съответната социална или друга мрежа, а именно имена и електронен адрес (email).
За какво ги събираме:
– За да организираме връзката си с Вас.

Лог файлове:
 Какви данни събираме: IP адрес, Използван уеб браузър, Време на посещение на нашия уебсайт, Посетени страници.
За какво ги събираме:
– За да поддържаме нашия уебсайт
– За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни
– За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления.

-Може да използваме предоставените данни като имейл и IP адрес за Google Анализи и Facebook, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт и маркетинг.

 Каква е законната основа за използване на тези данни: Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели.
Лични данни при оставяне на коментар:        
 Какви данни събираме :Име
Всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична информация.
За какво ги събираме:
– За да ви предоставим възможност да изразите мнението си
– За да отговорим на потенциални въпроси, които имате.
 Каква е законната основа за използване на тези данни:
Съгласие: при публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като направите регистрация в нашия уебсайт, направите поръчка по телефон или чрез сайта, оставите коментар; или
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които се се съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в нашия уебсайт, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за не актуални.

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласието по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

 • по електронен път, на имейла на „Ей Вижън“ ЕООД (contact@avision.bg) чрез подаване на заявление по образец. В този случай заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице.

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: https://avision.bg