Стоп

Гарантирано ще Ви върнат от общината, при липса дори на една съставна част от изброените тук:

Oбхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране се определят с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. 

С този сух увод искам да започна темата, защото малко хора знаят какви части би трябвало да съдържа един инвестиционен проект. Важно е да знаете, че при липсата дори само на една от тях, ще Ви върнат незабавно от общината!

И така, ще Ви предоставя този списък, за да сте напълно уверени, че ще получите бързо одобрение на проекта, без да Ви върнат за липси и непълноти в проектната документация.

 1. Проект по част – АРХИТЕКТУРНА – Този проект решава местоположението на сградата, връзката й с терена, както и подходите към нея. По него се изграждат ограждащите и преградните стени на сградата, той определя вида на довършителните работи и материалите, които ще се вложат.

 2. Проект по част – КОНСТРУКТИВНА – По този проект се изгражда грубия строеж на сградата. С него се определя начина на фундиране на сградата, както и количествата и вида на носещите материали.

 3. Проект по част – ГЕОДЕЗИЧЕСКА – Този проект дава информация за топографията на терена, върху който ще се строи. С негова помощ се решава вертикалната планировка, отвеждането на водите и се изготвя картограма на земните маси.

 4. Проект по част – ГЕОЛОЖКА – Този проект дава информация за земните пластове в дълбочина. От информацията, която съдържа, конструктора се ориентира на каква дълбочина да закопае основите. Също показва здравината на почвата и наличието на подземни води.

 5. Проект по част – ЕЛЕКТРИЧЕСКА – По този проект се изгражда електрическата инсталация на сградата. Необходим е за присъединяване на обекта към електропреносната мрежа.

 6. Проект по част – ВиК – По този проект се изгражда водопровода и канализацията на сградата. Също като горния проект е необходим за присъединяване към мрежата на съответното ВиК дружество.

 7. Проект по част -ОВК – По този проект се изгражда отоплителната и вентилационната инсталации на сградата.

 8. Проект по част – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – Този проект е задължителен за всички сгради над 3 етажа, в това число влиза и сутерена. Също така за сгради със застроена площ над 200 кв.м. на етаж. С него се гарантира пожарната обезопасеност на обекта, както и безпроблемната евакуация на обитателите при пожар.

 9. Проект по част – ПАРКОУСТОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО – Този проект е задължителен за обществени и многофамилни жилищни сгради. С негова помощ се оформя околното пространство около сградата. За гр. София е задължителен за всякакъв тип сгради. За останалите населени места е допустимо да не се изготвя, когато се проектират еднофамилни жилищни сгради.

 10. Проект по част – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – с този проект се доказва енергийната ефективност на сградата. Определят се дебелините и слоевете на изолационните материали.

 11. Проект по част – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – оценка на горния доклад. Гарантира, че всички изчисления са верни и сградата е енергийно ефективна.

 12. Проект по част – ТЕХНОЛОГИЧНА – за производствени нужди и/или услуги.

Всички тези части са необходими за издаване на разрешение за строеж и са задължителни. Всички те би следвало да съдържат подробни спецификации и количествени сметки. Също така и основни детайли, по които да се строи.

 


Продължавам да изброявам проекти, които са необходими за начало на строителството и откриване на строителна площадка:

 1. ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ) – Изготвя се за абсолютно всички строежи. Важи 6 месеца.
 2. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО) – Изготвя се за по-големи обекти. Над 700 кв.м. РЗП.

Ако планирате да започнеш строителство веднага след получаване на разрешение за строеж, то е по-добре да възложите изготвяне на ПБЗ и ПУСО заедно с инвестиционния проект. По този начин ще спестите време.

Едно от най-важните изисквания към всички на проекти е наличието на количествената сметка. Лошо направена и невярна, тя подава грешна информация към изпълнителите на строежа. Това води до непълна оферта с липсващи пера. А това от своя страна води до стрес при изпълнението на строежа за всяка страна, както и неспазване на заложения бюджет.

Ние се стремим да предоставяме максимално пълна количествена сметка, спецификации и основни детайли, с цел планиране на най-добро изпълнение.

 


Искаш ли да помогнем и на теб да имаш бързо и безпроблемно одобрение на проекта? Ако отговорът е ДА, то последвай този линк и си уговори безплатна среща с арх. Мария Горанова.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *